INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE BĘDĄ PRZEZ APLOK BARTŁOMIEJ CZEKALSKI PIOTR FIGIEL SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. POJEZIERSKA 97 W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
  1. Administratorem przesyłanych danych jest Aplok Bartłomiej Czekalski, Piotr Figiel spółka jawna, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 97.
  2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z administratorem i prowadzenie korespondencji. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  3. Podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z administratorem (przesłanie danych) - podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  4. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu, którego zgoda dotyczy.
  6. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  7. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  8. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Macie Państwo także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez Administratora.
  10. Aby dowiedzieć się więcej zgłoś się do naszej siedziby w Łodzi, przy ul Pojezierska 97 lub zadzwoń pod numer telefonu 426544856 lub napisz do nas pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres lub wyślij mail na adres : aplok@aplok.pl